Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Việc tăng các khoản phải thu ngắn hạn có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp?

Việc tăng các khoản phải thu ngắn hạn có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp?

Các khoản phải thu là một loại tài sản của công ty tính dựa trên các khoản nợ cần thu hồi, các giao dịch chưa thanh toán hoặc các nghĩa vụ tiền tệ chưa hoàn thành. Vậy các khoản thu ngắn hạn là gì? Các khoản thu ngắn hạn tăng nói lên điều gì? Để tìm hiểu về vấn đề này, các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Việc tăng các khoản phải thu ngắn hạn có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp?

Việc tăng các khoản phải thu ngắn hạn có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp?

  1. Các khoản thu là gì?

Các khoản phải thu là một loại tài sản của công ty tính dựa trên các khoản nợ cần thu hồi, các giao dịch chưa được thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các bên nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho công ty.

Các khoản phải thu trong doanh nghiệp bao gồm các nguồn như sau:

–  Thu từ khách hàng: Là các khoản phải thu mang tính chất thương mại, phát sinh từ giao dịch mua – bán

– Thu từ nội bộ: Là khoản giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân và hạch toán phụ thuộc;

– Từ các khoản thu khác: Gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua – bán, như:

+ Các khoản phải thu tạo ra doanh thu hoạt động tài chính

+ Các khoản chi hộ bên thứ ba được quyền nhận lại; Các khoản bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao ủy thác;

+ Các khoản cho mượn tài sản, phải thu về tiền phạt, bồi thường, tài sản thiếu chờ xử lý…

>> Xem thêm: Hạch toán tài khoản phải thu nội bộ

  1. Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn. Các chỉ tiêu phải thu của Bảng cân đối kế toán có thể bao gồm cả các khoản được phản ánh ở các tài khoản khác ngoài các tài khoản phải thu, như: Khoản cho vay được phản ánh ở TK 1283; Khoản ký quỹ, ký cược phản ánh ở TK 244, khoản tạm ứng ở TK 141… Việc xác định các khoản cần lập dự phòng phải thu khó đòi được căn cứ vào các khoản mục được phân loại là phải thu ngắn hạn, dài hạn của Bảng cân đối kế toán.

Kế toán phải xác định các khoản phải thu thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (được hướng dẫn chi tiết ở tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái) để đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính.

Các khoản phải thu là một phần của vốn lưu động của công ty. Việc quản lý các khoản phải thu là điều rất quan trọng bởi nó cung cấp thêm vốn để giảm nợ ròng và hỗ trợ các hoạt động của công ty.

Tùy theo quy mô doanh nghiệp và tính phức tạp của các khoản phải thu mà kế toán sẽ có cách quản lý khác nhau, có thể trên công cụ Excel hoặc chuyên nghiệp hơn thì sử dụng phần mềm kế toán.

  1. Các khoản phải thu ngắn hạn là gì?

Các khoản phải thu ngắn hạn là chỉ tiêu tổng phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản thu ngắn hạn có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi). Các khoản phải thu ngắn hạn bao gồm:

– Phải thu ngắn hạn của khách hàng

– Trả trước cho người bán ngắn hạn

– Phải thu nội bộ ngắn hạn

– Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

– Phải thu về cho vay ngắn hạn

– Phải thu ngắn hạn khác

– Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

– Tài sản thiếu chờ xử lý.

  1. Vai trò của các khoản phải thu ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn phát sinh khi mà doanh nghiệp cho các bên liên quan nợ tiền và thanh toán sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này có thể mang lại cho doanh nghiệp các mối quan hệ bền chặt trong kinh doanh. Tuy bị đơn vị khác chiếm dụng vốn nhưng doanh nghiệp lại mang về nhiều cơ hội kinh doanh khác.

Khi phân tích hoạt động kinh doanh, các khoản nợ phải thu ngắn hạn luôn được quan tâm. Đây là loại tài sản lưu động, bị chiếm dụng nên ảnh hưởng lớn đến tính thanh khoản của doanh nghiệp. Nếu không thu hồi kịp thời, doanh nghiệp sẽ không có khả năng trang trải các nghĩa vụ khác.

Khi phân tích báo cáo tài chính, các nhà kinh tế sẽ đánh giá số vòng quay các khoản phải thu ngắn hạn. Từ đó cho thấy số lượng hàng hóa được bán ra và khoản lợi nhuận thu vào là bao nhiêu cũng như đo lường việc thu hồi nợ có hiệu quả hay không.

Các khoản phải thu ngắn hạn là một phần của vốn lưu động của công ty. Việc quản lý các khoản phải thu là điều rất quan trọng bởi nó cung cấp thêm vốn để giảm nợ ròng và hỗ trợ các hoạt động của công ty.

  1. Các khoản thu ngắn hạn tăng có ý nghĩa gì?

Như ở trên chúng ta đã tìm hiểu, Tài sản ngắn hạn đóng vài trò then chốt trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với tính linh hoạt và khả năng thanh khoản cao, Tài sản ngắn hạn giúp cho doanh nghiệp luôn sẵn sàng trước những biến động của thị trường, các yếu tố chủ quan khách quan. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một số ví dụ để thể hiện: Sự biến động của Tài sản ngắn hạn nói lên điều gì?:

Sự thay đổi của tài sản ngắn hạn sẽ được thể hiện thông qua các chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền, Phải thu khách hàng, hàng tồn kho, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn,… cụ thể:

Tiền và tương đương tiền tăng mạnh so với cùng kỳ thể hiện Công ty đang có dòng tiền mạnh mẽ, tính thanh khoản cao, sẵn sàng trước những biến cố có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này cũng có thể thể hiện, Công ty đang trong giai đoạn bão hòa của thị trường, tốc độ phát triển chậm xuống, không có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, hay đầu tư thêm các sản phẩm khác.

Hàng tồn kho tăng mạnh so với cùng kỳ thể hiện Công ty đang có lượng hàng hóa nhiều, đủ khả năng cung ứng cho nhu cầu của thị trường. Đối với các Công ty kinh doanh các sản phẩm theo mùa vụ, có thể đây là thời điểm tích lũy hàng tồn kho để bán vào những thời điểm trong năm như lễ, tết,…. Tuy nhiên, điều này cũng có thể trường hợp là Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh, và nghiên cứu thị trường chưa đúng, do đó, đã mua quá nhiều hàng tồn kho, dẫn đến nhu cầu ít, và không tiêu thụ được sản phẩm, từ đó tồn đọng quá nhiều hàng hóa. Việc này sẽ dẫn đến vốn lưu động bị tồn đọng quá nhiều, và rất nguy hiểm, nếu đó là những mặt hàng có thời hạn ngắn.

Phải thu khách hàng tăng mạnh so với cùng kỳ tuy nhiên cao hơn nhiều mức tăng của Doanh thu, điều này thể hiện khả năng Công ty đang bán được nhiều hàng hóa sản phẩm, và đang có sức tăng trưởng tốt về doanh thu và có thêm nhiều khách hàng, tuy nhiên Công ty có thể đang bị chiếm dụng vốn từ các khách hàng, có thể việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, Công ty đã phải đưa ra các chính sách Kéo dài thời gian thu hồi công nợ với các đối tác. Điều này có thể dẫn đến Công ty sẽ chậm thu hồi được nguồn tiền, cũng như dễ xảy ra các khoản công nợ khó có khả năng thu hồi.

Trên đây là một số ví dụ và dẫn chứng cụ thể để cho chúng ta thấy Tài sản ngắn hạn tăng/giảm nói lên điều gì? Các ví dụ này chỉ mới là một khía cạnh của thị trường, không đại diện cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra đối với sự biến động của tài sản ngắn hạn. Để có cái nhìn chính xác nhất, chúng ta cần căn cứ vào nhiều các yếu tố khác như thị trường, yếu tố cung cầu, tình hình tài chính của Công ty, cũng như các yếu tố khác.

Như vậy có thể thấy, các khoản phải thu ngắn hạn tăng chủ yếu là do phải thu khách hàng tăng. Ngoài ra, ta thấy đầu năm và cuối năm, doanh nghiệp đều có các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. Cuối năm so với đầu năm, dự phòng tăng lên. Điều đó cho thấy, doanh nghiệp luôn có nợ xấu số nợ xấu biến động tăng. Việc cấp bách cần làm ngay là phân tích, đánh giá, lựa chọn khách hàng cấp tín dụng và tăng cường công tác thu hồi nợ khi đến hạn và quá hạn.

>>Xem thêm: Mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán tiền và các khoản phải thu

Trên đây là bài viết Việc tăng các khoản phải thu ngắn hạn có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu