Trung tâm kế toán hà nội - Dịch vụ kế toán giá rẻ

Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Biểu mẫu quyết định bãi nhiệm miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Biểu mẫu quyết định bãi nhiệm miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Biểu mẫu quyết định bãi nhiệm miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Khi doanh nghiệp vì một lý do nào đó ví dụ như Đơn vị đã thuê một đơn vị bên ngoài làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói xử lý báo cáo tài chính cho một năm. Nay không muốn thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán nữa mà muốn bổ nhiệm một kế toán trong công ty làm kế toán trưởng thì cần phải bãi nhiệm, miễn nhiễm kế toán trưởng cũ để có thể bổ nhiệm kế toán trưởng mới? Vậy doanh nghiệp cần làm những thủ tục gì? Bài viết dưới đây  Ketoanhn.org xin chia sẻ các bạn cùng tham khảo nhé.

Các bước chuẩn bị khi bãi nhiệm miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Khi thay đổi kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch biết họ, tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới. Kế toán trưởng mới chịu trách nhiệm về công việc làm của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kế toán trong thời gian mình phụ trách.

Ngoài ra cần đăng ký ở cơ quan thuế, Sở KHDT, và nếu cần thì đăng ký ở ngân hàng về thông tin kế toán trưởng mới

Biểu mẫu bãi nhiệm miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Biểu mẫu này không có Form chuẩn nên bạn có thể tùy chỉnh theo đơn vị mình công tác. Dưới đây Ketoanhn.org xin đưa ra ví dụ 1 Form để bạn tham khảo.

CÔNG TY …………………                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: …/QĐ – 2009                                       …..ngày ……tháng ……năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

V/v Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………

– Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ điều lệ công ty …………….;

– Căn cứ vào quyết định….. ( QĐịnh bổ nhiệm)

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi bổ nhiệm bà: …………….

Sinh ngày: ……… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMTND: …….. do công an………….cấp ngày …………………

Nơi đăng ký thường trú: ………….

Thôi làm kế toán trưởng của công ty ………………

Điều 2: Bà ……………không có quyền, nhiệm vụ trong việc điều hành phòng kế toán Công ty……………, không được phép thay mặt Giám Đốc giao dịch với Ngân hàng hay bất kỳ khách hàng nào của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các ông, bà có tên trên và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

 

GIÁM ĐỐC

( ký, đóng dấu )

Bạn có thểm xem thêm: Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →