Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Tổng hợp bộ tiếng anh chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng thường dùng

Tổng hợp bộ tiếng anh chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng thường dùng
Bài viết dưới đây Ketoanhn.org xin tổng hợp bộ tiếng anh chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng thường dùng. Các bạn làm kế toán cần biết để có thể làm việc tốt và hiệu quả.

Xem thêm: Hệ thống danh sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam bằng cả tiếng anh mới nhất

Bộ tiếng anh chuyên ngành kế toán thường dùng

 1. Break-even point: Điểm hòa vốn
 2. Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
 3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp
 4. Calls in arrear: Vốn gọi trả sau
 5. Capital: Vốn
 6. Authorized capital: Vốn điều lệ
 7. Called-up capital: Vốn đã gọi
 8. Capital expenditure: Chi phí đầu tư
 9. Invested capital: Vốn đầu tư
 10. Issued capital: Vốn phát hành
 11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi
 12. Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)
 13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
 14. Carriage: Chi phí vận chuyển
 15. Carriage outwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa bán
 16. Carriage inwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa mua
 17. Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho
 18. Cash book: Sổ tiền mặt
 19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
 20. Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
 21. Category method: Phương pháp chủng loại
 22. Cheques: Sec (chi phiếú)
 23. Clock cards: Thẻ bấm giờ
 24. Closing an account: Khóa một tài khoản
 25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ
 26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
 27. Company accounts: Kế toán công ty
 28. Company Act 1985: Luật công ty năm 1985
 29. Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu
 30. Concepts of accounting: Các nguyên tắc kế toán
 31. Conservatism: Nguyên tắc thận trọng
 32. Consistency: Nguyên tắc nhất quán
 33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra
 34. Conventions: Quy ước
 35. Conversion costs: Chi phí chế biến
 36. Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí
 37. Cost application: Sự phân bổ chi phí
 38. Cost concept: Nguyên tắc giá phí lịch sử
 39. Cost object: Đối tượng tính giá thành
 40. Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán
 41. Credit balance: Số dư có
 42. Credit note: Giấy báo có
 43. Credit transfer: Lệnh chi
 44. Creditor: Chủ nợ
 45. Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
 46. Current accounts: Tài khoản vãng lai
 47. Current assets: Tài sản lưu động
 48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn
 49. Current ratio: Hệ số lưu hoạt
 50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ
 51. Debenture interest: Lãi trái phiếu
 52. Debit note: Giấy báo Nợ
 53. Debtor: Con nợ
 54. Depletion: Sự hao cạn
 55. Depreciation: Khấu hao
 56. Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao
 57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín
 58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao
 59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao
 60. Reducing balance method: Phương pháp giảm dần
 61. Straight-line method: Phương pháp đường thẳng
 62. Direct costs: Chi phí trực tiếp
 63. Directors: Hội đồng quản trị
 64. Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản trị
 65. Discounts: Chiết khấu
 66. Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng
 67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
 68. Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu
 69. Discounts received: Chiết khấu mua hàng
 70. Dishonored cheques: Sec bị từ chối
 71. Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định
 72. Dividends: Cổ tức
 73. Double entry rules: Các nguyên tắc bút toán kép
 74. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép
 75. Drawing: Rút vốn
 76. Equivalent units: Đơn vị tương đương
 77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương
 78. Errors: Sai sót
 79. Expenses prepaid: Chi phí trả trước
 80. Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng
 81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước
 82. Final accounts: Báo cáo quyết toán
 83. Finished goods: Thành phẩm
 84. First call: Lần gọi thứ nhất
 85. Fixed assets: Tài sản cố định
 86. Fixed capital: Vốn cố định
 87. Fixed expenses: Định phí / Chi phí cố định
 88. General ledger: Sổ cái
 89. General reserve: Quỹ dự trữ chung
 90. Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài
 91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp
 92. Goodwill: Uy tín
 93. Gross loss: Lỗ gộp
 94. Gross profit: Lãi gộp
 95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp
 96. Historical cost: Giá phí lịch sử
 97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng chữ T
 98. Impersonal accounts: Tài khoản phí thanh toán
 99. Imprest systems: Chế độ tạm ứng
 100. Income tax: Thuế thu nhập
 101. Increase in provision: Tăng dự phòng
 102. Indirect costs: Chi phí gián tiếp
 103. Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử
 104. Intangible assets: Tài sản vô hình
 105. Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán
 106. Investments: Đầu tư
 107. Invoice: Hóa đơn
 108. Issue of shares: Phát hành cổ phần
 109. Issued share capital:Vốn cổ phần phát hành
 110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm
 111. Journal: Nhật ký chung
 112. Journal entries: Bút toán nhật ký
 113. Liabilities: Công nợ
 114. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước
 115. Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn
 116. Liquidity: Khả năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)
 117. Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh toán
 118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn
 119. Loss: Lỗ
 120. Gross loss: Lỗ gộp
 121. Net loss: Lỗ ròng
 122. Machine hour method: Phương pháp giờ máy
 123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất
 124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn
 125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán
 126. Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí với thu nhập
 127. Materiality: Tính trọng yếu
 128. Materials: Nguyên vật liệu
 129. Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền
 130. Net assets: Tài sản thuần
 131. Net book value: Giá trị thuần
 132. Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được
 133. Nominal accounts: Tài khoản định danh
 134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp
 135. Notes to accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán
 136. Objectivity: Tính khách quan
 137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu
 138. Opening entries: Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp
 139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ
 140. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động
 141. Ordinary shares: Cổ phần thường
 142. Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký
 143. Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương
 144. Overdraft: Nợ thấu chi
 145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
 146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
 147. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức
 148. Paid-up capital: Vốn đã góp
 149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá
 150. Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ
 151. Perpetual stock: Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục
 152. Personal accounts: Tài khoản thanh toán
 153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí
 154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí
 155. Physical deteration: Sự hao mòn vật chất
 156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)
 157. Posting: Vào sổ tài khoản
 158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước
 159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi
 160. Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
 161. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy
 162. Preliminary expenses: Chi phí khởi lập
 163. Prepaid expenses: Chi phí trả trước
 164. Private company: Công ty tư nhân
 165. Profitability: Khả năng sinh lời
 166. Prime cost: Giá thành cơ bản
 167. Principle, error of: Lỗi định khoản
 168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ
 169. Product cost: Giá thành sản phẩm
 170. Production cost: Chi phí sản xuất
 171. Profits: lợi nhuận, lãi
 172. Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận
 173. Gross profit: Lãi gộp
 174. Net profit: Lãi ròng
 175. Profit and loss account: Tài khoản kết quả

Bộ tiếng anh tài chính ngân hàng thường dùng:

Xem thêm: Khái quát mô tả công việc kế toán ngân hàng

 1. Crossed cheque (n): séc thanh toán bằng chuyển khoảng
 2. Open cheque (n): séc mở
 3. Bearer cheque (n): séc vô danh
 4. Draw (v): rút
 5. Drawee (n): ngân hàng của người ký phát
 6. Drawer = Payer (n): người ký phát (séc)
 7. Payee (n): người được thanh toán
 8. Bearer (n): người cầm (séc)
 9. In word: (tiền) bằng chữ
 10. In figures: (tiền) bằng số
 11. Cheque clearing (n): sự thanh toán séc
 12. Counterfoil (n): cuống (séc)
 13. Voucher (n): biên lai, chứng từ
 14. Encode (v): mã hoá
 15. Sort code (n): mã chi nhánh Ngân hàng
 16. Codeword (n): ký hiệu (mật)
 17. Decode (v): giải mã
 18. Pay into (v): nộp vào
 19. Proof of identity (n): bằng chứng nhận diện
 20. Authorize (v): cấp phép
 21. Letter of authority (n): thư uỷ nhiệm
 22. Account holder (n): chủ tài khoản
 23. Expiry date (n): ngày hết hạn
 24. ATM (Automatic Teller Machine) (n): máy rút tiền tự động
 25. BACS (The Bankers Automated Clearing Service) (n): dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng
 26. CHAPS (Clearing House Automated Payment System) (n): hệ thống thanh toán bù trừ tự động
 27. EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) (n): máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng
 28. IBOS: hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng
 29. PIN (Personal Identification Number) (n): Mã PIN, mã số định danh cá nhân
 30. SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) (n): Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu
 31. GIRO: hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng
 32. BGC (Bank GIRO Credit) (n): ghi có qua hệ thống GIRO
 33. Magnetic stripe (n): dải băng từ
 34. Reconcile (v): bù trừ, điều hoà
 35. Circulation (n): sự lưu thông
 36. Clear (v): thanh toán bù trừ
 37. Clearing bank (n): ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ
 38. Clearing house (n): trung tâm thanh toán bù trừ
 39. Honour (v): chấp nhận thanh toán
 40. Refer to drawer (viết tắc là R.D) (n): tra soát người ký phát
 41. Non-card instrument (n): phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 42. Present (v): xuất trình, nộp
 43. Outcome (n): kết quả
 44. Debt (n): khoản nợ
 45. Debit (v): ghi nợ
 46. Debit balance (n): số dư nợ
 47. Direct debit (n): ghi nợ trực tiếp
 48. Deposit money (n): tiền gửi
 49. Give credit (v): cấp tín dụng
 50. Illegible (adj): không đọc được
 51. Bankrupt/bust (adj): vỡ nợ, phá sản
 52. Make out (v): ký phát, viết (séc)
 53. Banker (n): người của ngân hàng
 54. Place of cash (n): nơi dùng tiền mặt
 55. Obtain cash (v): rút tiền mặt
 56. Cashpoint (n): điểm rút tiền mặt
 57. Make payment (v): ra lệnh chi trả
 58. Subtract (n): trừ
 59. Plastic money (n): tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)
 60. Sort of card (n): loại thẻ
 61. Plastic card (n): thẻ nhựa
 62. Charge card (n): thẻ thanh toán
 63. Smart card (n): thẻ thông minh
 64. Cash card (n): thẻ rút tiền mặt
 65. Cheque card (n): thẻ séc
 66. Bank card (n): thẻ ngân hàng
 67. Cardholder (n): chủ thẻ
 68. Shareholder (n): cổ đông
 69. Dispenser (n): máy rút tiền tự động
 70. Statement (n): sao kê (tài khoản)
 71. Mini-statement (n): tờ sao kê rút gọn
 72. Cashier (n): nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)
 73. Teller = cashier (n): người máy chi trả tiền mặt
 74. Withdraw (v): rút tiền mặt
 75. Deduct (v): trừ đi, khấu đi
 76. Transfer (v): chuyển
 77. Transaction (n): giao dịch
 78. Transmit (v): chuyển, truyền
 79. Dispense (v): phân phát, ban
 80. Terminal (n): máy tính trạm
 81. Reveal (v): tiết lộ
 82. Maintain (v): duy trì, bảo quản
 83. Make available (v): chuẩn bị sẵn
 84. Refund (v): trả lại (tiền vay)
 85. Constantly (adv): không dứt, liên tục
 86. In effect: thực tế
 87. Retailer (n): người bán lẻ
 88. Commission (n): tiền hoa hồng
 89. Premise (n): cửa hàng
 90. Due (adj): đến kỳ hạn
 91. Records (n): sổ sách
 92. Pass (v): chấp nhận, chuyển qua
 93. Swipe (v): chấp nhận
 94. Reader (n): máy đọc
 95. Get into (v): mắc vào, lâm vào
 96. Overspend (v): xài quá khả năng
 97. Administrative cost (n): chi phí quản lý
 98. Processor (n): bộ xử lí máy tính
 99. Central switch (n): máy tính trung tâm
 100. In order: đúng quy định
 101. Standing order = SO (n): uỷ nhiệm chi
 102. Interest-free (adj): không phải trả lãi
 103. Collect (v): thu hồi (nợ)
 104. Check-out till (n): quầy tính tiền
 105. Fair (adj): hợp lý
 106. Subsidy (n): phụ cấp, phụ phí
 107. Cost (n): phí
 108. Limit (n): hạn mức
 109. Credit limit (n): hạn mức tín dụng
 110. Draft (n): hối phiếu
 111. Overdraft (n): sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi
 112. Grovelling (adj): luồn cúi, biết điều
 113. Remittance (n): sự chuyển tiền
 114. Quote (n): trích dẫn
 115. Reference (n): tham chiếu
 116. Interest rate (n): lãi suất
 117. Mortgage (n): nợ thuế chấp
 118. Abolish (v): bãi bỏ, huỷ bỏ
 119. Mandate (n): tờ uỷ nhiệm
 120. Out going (n): khoản chi tiêu
 121. Remission (n): sự miễn giảm
 122. Remitter (n): người chuyển tiền
 123. Leaflet (n): tờ bướm (quảng cáo)
 124. Originator (n): người khởi đầu
 125. Consumer (n): người tiêu thụ
 126. Regular payment (n): thanh toán thường kỳ
 127. Billing cost (n): chi phí hoá đơn
 128. Insurance (n): bảo hiểm
 129. Doubt (n): sự nghi ngờ
 130. Excess amount (n): tiền thừa
 131. Creditor (n): người ghi có (bán hàng)
 132. Efficiency (n): hiệu quả
 133. Cash flow (n): lưu lượng tiền
 134. Inform (v): báo tin
 135. On behalf: nhân danh
 136. Achieve (v): đạt được
 137. Budget account application (n): giấy trả tiền làm nhiều kỳ
 138. Reverse (n): ngược lại
 139. Break (v): phạm, vi phạm
 140. Exceed (v): vượt trội
 141. VAT Reg. No (n): mã số thuế VAT
 142. Originate (v): khởi đầu
 143. Settle (v): thanh toán
 144. Trace (v): truy tìm
 145. Carry out (v): tiến hành
 146. Intermediary (n): người làm trung gian
 147. Correspondent (n): ngân hàng có quan hệ đại lý
 148. Telegraphic transfer (n): chuyển tiền bằng điện tín
 149. Instant cash transfer (n): chuyển tiền ngay tức thời
 150. Mail transfer (n): chuyển tiền bằng thư
 151. Absolute security (n): an toàn tuyệt đối
 152. Straightforward (adj): đơn giản, không rắc rối
 153. Boundary (n): biên giới
 154. Reliably (a): chắc chắn, đáng tin cậy
 155. Domestic (adj): trong nước, nội trợ
 156. Significantly (adv): một cách đáng kể
 157. Local currency (n): nội tệ
 158. Generous (adj): hào phóng
 159. Counter (n): quầy (chi tiền)
 160. Long term (n): lãi
 161. Top rate (n): lãi suất cao nhất
 162. Headline (n): đề mục (báo, quảng cáo)
 163. Free banking (n): không tính phí dịch vụ ngân hàng
 164. Generous term (n): điều kiện hào phóng
 165. Current account (n): tài khoản vãng lai
 166. Recapitulate (v): tóm lại, tóm tắt lại
 167. Security courier services (n): dịch vụ vận chuyển bảo đảm
 168. Beneficiary (n): người thụ hưởng
 169. First class (n): phát chuyển nhanh
 170. Upward limit (n): mức cho phép cao nhất
 171. Facility (n): phương tiện
 172. Gateway (n): cổng máy tính
 173. Outward payment (n): chuyển tiền đi
 174. Inward payment (n): chuyển tiền đến
 175. Accompany (v): đi kèm
 176. Interface (n): giao diện
 177. Non-profit (n): phi lợi nhuận
 178. Operating cost (n): chi phí hoạt động
 179. Documentary credit (n): tín dụng thư
 180. Entry (n): bút toán
 181. Withdrawal (n): khoản tiền rút ra
 182. Meet (v): thanh toán
 183. Capital expenditure (n): các khoản chi tiêu lớn
 184. Home banking (n): dịch vụ ngân hàng tại nhà
 185. Remote banking (n): dịch vụ ngân hàng từ xa
 186. Day-to-day (adj): thường ngày
 187. Manipulate (v): thao tác
 188. Recovery (n): sự đòi lại được (nợ)
 189. Adaptor (n): thiết bị tiếp trợ
 190. Periodically (adv): thường kỳ
 191. Dependant (n): người sống dựa người khác
 192. Grant (v): chất thuận
 193. Inefficient (adj): không hiệu quả
 194. Debate (n): cuộc tranh luận
 195. Pros-and-cons (n): những ý kiến tán thành và phản đối
 196. Isolate (v): cách ly, cô lập
 197. Power failure (n): cúp điện
 198. Attention to (v): chú ý tới
 199. Spot (v): tìm ra, nhận ra
 200. Grab (v): tóm, vô

Trên đây là bài viết Tổng hợp bộ tiếng anh chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng thường dùng mà Ketoanhn.org sưu tầm được hi vọng có thể giúp ích các bạn.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán thực tế có thể tham gia một Khóa học kế toán tổng hợp thực hành lấy kinh nghiệm đi làm luôn có Trung tâm kế toán Hà Nội.

Nội dung chương trình học bạn tham khảo tại: http://ketoanhn.org/khoa-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh-lay-kinh-nghiem-di-lam-luon/

Hotline hỗ trợ tư vấn khóa học miễn phí: 0974 975 029 Hỗ trợ 24/7

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu