Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn?

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn?

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn?

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn?

  1. Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi có sai sót trong hóa đơn điện tử mà người mua hoặc người bán phát hiện, việc xử lý sẽ được thực hiện như sau:

– Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế hoặc các nội dung khác không sai sót, người bán sẽ thông báo cho người mua về sai sót đó và không cần phải lập lại hóa đơn. Người bán cũng cần thông báo với cơ quan thuế về sai sót này theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA được ban hành kèm theo Nghị định này.

– Trường hợp có sai sót về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng, người bán có thể lựa chọn một trong hai cách sau:

+ Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót. Trong trường hợp này, nếu có thỏa thuận trước đó, người bán và người mua sẽ lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn điều chỉnh này phải ghi rõ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

+ Lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót. Trong trường hợp này, nếu có thỏa thuận trước đó, người bán và người mua sẽ lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán sẽ lập hóa đơn điện tử thay thế. Hóa đơn điện tử thay thế này phải ghi rõ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Sau khi lập hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế, người bán cần ký số trên hóa đơn và gửi cho người mua (đối với trường hợp không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cho cơ quan thuế để cấp mã cho hóa đơn mới (đối với trường hợp có mã của cơ quan thuế).

Tại Khoản 1 Điều 7 của Thông tư 78/2021/TT-BCT, có các quy định cụ thể như sau:

– Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót: Trong trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót cần phải điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, người bán có thể lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo này đến cơ quan thuế trước ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

– Hủy hóa đơn điện tử: Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ và sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ, người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo về việc hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.

– Xử lý sai sót lần tiếp theo: Nếu sau khi đã điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn điện tử theo quy định và phát hiện sai sót tiếp tục, người bán sẽ tiếp tục thực hiện xử lý theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

– Thông báo với cơ quan thuế về kiểm tra hóa đơn điện tử: Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, trong đó ghi rõ căn cứ kiểm tra là thông báo Mẫu số 01/TB-RSĐT của cơ quan thuế.

– Xử lý nội dung về giá trị trên hóa đơn: Riêng về nội dung giá trị trên hóa đơn, người bán sẽ điều chỉnh tăng (ghi dấu dương) hoặc điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Theo Công văn 1568 /CTHTI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, hướng dẫn về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn như sau:

– Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn:

+ Nếu chọn phương pháp điều chỉnh, người bán được đề nghị thực hiện theo quy định.

+ Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót, người bán cần điều chỉnh tăng (ghi dấu dương) hoặc điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

– Trường hợp hóa đơn điện tử điều chỉnh không đáp ứng các nguyên tắc nêu trên: Trong trường hợp hóa đơn điện tử không đáp ứng các nguyên tắc hoặc quy định đã hướng dẫn, người bán cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để được hỗ trợ và giải quyết vấn đề.

>>Xem thêm: Hướng dẫn cách xử lý viết sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử

  1. Trường hợp tiến hành thực hiện điều chỉnh hóa đơn điện tử 

Điều chỉnh hóa đơn điện tử được hiểu là quá trình sửa đổi, điều chỉnh lại hóa đơn đã lập khi phát hiện có sai sót. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp sai sót trên hóa đơn điện tử đều được xử lý theo cách điều chỉnh, mà cần phải áp dụng các biện pháp khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót được thực hiện như sau:

– Hủy hóa đơn điện tử: Trong trường hợp hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế nhưng chưa được gửi cho người mua mà phát hiện có sai sót, bên bán sẽ thông báo với cơ quan thuế để hủy hóa đơn đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số và gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế.

– Thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không cần lập lại:

+ Trong trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua nhưng phát hiện có sai sót như sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế hoặc các nội dung khác không sai sót, bên bán sẽ thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không cần lập lại hóa đơn.

+ Bên bán cũng sẽ thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót và chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

– Điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới:

Trong trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua và phát hiện có sai sót như sai mã số thuế, sai số tiền, sai thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng, bên bán có thể lựa chọn một trong hai cách xử lý: Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót, sau khi có sự thỏa thuận giữa bên bán và bên mua và lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót trước khi lập hóa đơn điều chỉnh.

Theo quy định của Thông tư 78/2021/TT-BCT và Công văn 1568 /CTHTI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót trong trường hợp không có ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, và số hóa đơn là như sau:

– Thực hiện điều chỉnh: Trong trường hợp hóa đơn điện tử không có ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót, bên bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

– Lập hóa đơn mới thay thế: Bên bán lập hóa đơn điện tử mới để thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót. Tuy nhiên, nếu bên bán và bên mua đã thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế, thì bên bán và bên mua cần lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó bên bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

– Kiểm tra sai sót bởi cơ quan thuế: Nếu cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, cơ quan này sẽ thông báo cho bên bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT để bên bán kiểm tra và xử lý sai sót.

>>Xem thêm: Hướng dẫn cách điền biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền

  1. Có hủy hóa đơn đã điều chỉnh, thay thế hóa đơn đã lập có sai sót? 

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC và Công văn 1647/TCT-CS năm 2023 của Tổng cục Thuế, xử lý hóa đơn điện tử và bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót được thực hiện như sau:

– Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19, khoản 2, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót, người bán sẽ thực hiện xử lý như sau:

+ Nếu đã lựa chọn phương pháp điều chỉnh: Người bán sẽ tiếp tục lập hóa đơn điện tử điều chỉnh (gọi là hóa đơn F2 điều chỉnh) cho hóa đơn gốc (F0), dù đã có hóa đơn điều chỉnh trước đó (F1).

+ Nếu đã lựa chọn phương pháp thay thế: Người bán sẽ tiếp tục lập hóa đơn điện tử thay thế (gọi là hóa đơn F2 thay thế) cho hóa đơn gốc (F0), dù đã có hóa đơn thay thế trước đó (F1).

– Trường hợp hóa đơn F1 điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn F0 vẫn bị sai, người bán sẽ tiếp tục thực hiện điều chỉnh/thay thế bằng cách lập hóa đơn F2 điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn F1.

– Quy trình này sẽ tiếp tục cho đến khi hóa đơn được xử lý chính xác, không còn sai sót nào được phát hiện.

Tóm lại, trong quá trình xử lý hóa đơn điện tử có sai sót, nếu đã lựa chọn phương thức điều chỉnh hoặc thay thế, người bán sẽ tiếp tục thực hiện phương pháp đã chọn cho đến khi đạt được kết quả chính xác, không được hủy bỏ hoặc thay đổi phương pháp giữa quá trình xử lý.

Trên đây là bài viết Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu