Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong  nước được ban hành theo quy định tại Nghị định 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024. Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

  1. Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Theo Nghị định số 65/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/6/2024, đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong  nước bao gồm:

– Doanh nghiệp sản xuất ô tô: Là doanh nghiệp được cấp giấy phép sản xuất  ô tô theo quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh ô tô.

– Tổ chức sản xuất ô tô: Là tổ chức được cấp giấy phép sản xuất ô tô theo quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh ô tô.

Lưu ý:

– Quy định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ áp dụng đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của các kỳ tính thuế được quy định.

– Doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm khai báo, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng thời hạn quy định và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế khác theo quy định của pháp luật.

>>Xem thêm: Có được miễn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

  1. Thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Nghị định 65/2024/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8, và 9 năm 2024 đã được ban hành, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp  ô tô trong  nước. Cụ thể, nghị định quy định rằng thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của các kỳ tính thuế này sẽ được gia hạn đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2024. Chi tiết các thời hạn nộp thuế như sau:

– Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024.

– Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024.

– Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024.

– Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024.

– Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Ngoài ra, nghị định cũng đưa ra các quy định cụ thể cho một số trường hợp đặc biệt như :

– Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn, nếu việc khai bổ sung này làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và được gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế đã gia hạn, thì số thuế được gia hạn sẽ bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

– Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn khi thực hiện kê khai và nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

– Đối với các doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc này cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp  ô tô, thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó sẽ không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp  ô tô trong  nước, giúp họ vượt qua những khó khăn về tài chính trong giai đoạn hiện nay.

>>Xem thêm: Có tính thuế tiêu thụ đặt biệt đối với xe ô tô sử dụng để làm xe tang lễ hay không?

  1. Thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn cần gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP. Giấy đề nghị có thể gửi bằng phương thức điện tử, gửi trực tiếp bản giấy đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính. Giấy đề nghị này phải được gửi một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không được nộp cùng với hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thời hạn cuối cùng để nộp Giấy đề nghị gia hạn là ngày 20 tháng 11 năm 2024. Cơ quan thuế vẫn sẽ thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định nếu người nộp thuế nộp Giấy đề nghị đúng hạn này.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn, đảm bảo rằng mình thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định của Nghị định. Cơ quan thuế không cần thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn. Trong thời gian gia hạn, nếu cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, sẽ có văn bản thông báo về việc dừng gia hạn. Người nộp thuế khi đó phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà  nước.

Nếu sau thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà  nước.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế sẽ không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế được gia hạn. Nếu cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp được gia hạn, cơ quan thuế sẽ điều chỉnh lại để không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt này.

>>Xem thêm: Có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi tặng xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam

  1. Một số quy định khác

– Các doanh nghiệp và tổ chức được hưởng quyền gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Nghị định 65/2024/NĐ– vẫn phải đảm bảo trách nhiệm nộp đầy đủ số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh đúng theo quy định của pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt. Mặc dù có sự gia hạn về thời hạn nộp thuế, các doanh nghiệp và tổ chức không được lơ là trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.

– Nếu các doanh nghiệp và tổ chức không tuân thủ đúng các quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế như đã nêu trong Nghị định, họ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Điều này bao gồm việc chịu các hình phạt và chế tài cần thiết để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng trong việc quản lý thuế. Cơ quan thuế sẽ tiến hành các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp và tổ chức không tuân thủ các quy định về gia hạn nộp thuế, nhằm đảm bảo mọi đối tượng đều thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và không gây thất thu ngân sách nhà  nước.

Nghị định 65/2024/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định đối tượng và thời hạn gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với  ô tô sản xuất, lắp ráp trong  nước. Doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, lắp ráp  ô tô trong nước cần nắm rõ quy định này để thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đầy đủ và đúng thời hạn.

Trên đây là bài viết Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu