Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Hướng dẫn lập hóa đơn trả lại hàng hóa theo quy định của Tổng cục thuế?

Hướng dẫn lập hóa đơn trả lại hàng hóa theo quy định của Tổng cục thuế?

Bài viết dưới đây Kế toán hà nội xin Hướng dẫn lập hóa đơn trả lại hàng hóa theo quy định của Tổng cục thuế? Các bạn hãy cùng tham khảo thêm và có thể áp dụng cho công việc của mình nhé.

Hướng dẫn lập hóa đơn trả lại hàng hóa theo quy định của Tổng cục thuế?

Hướng dẫn lập hóa đơn trả lại hàng hóa theo quy định của Tổng cục thuế?

  1. Lập hóa đơn trong trường hợp người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng như thế nào?

Theo hướng dẫn tại Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT năm 2023 do Cục Thuế TP. HCM ban hành, việc quản lý hóa đơn và xử lý trường hợp trả lại hàng hóa và dịch vụ trong giao dịch thương mại đang trở nên cụ thể và chi tiết hơn. Dưới đây là các quy định quan trọng theo hướng dẫn này:

– Lập  hóa đơn khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: Người bán phải lập  hóa đơn để giao cho người mua trong mọi trường hợp, bao gồm cả các trường hợp sau:

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

+ Sử dụng hàng hoá và dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, hoặc cho mục đích thử nghiệm (hàng mẫu).

+ Cho, biếu, tặng, trao đổi,  trả lương thay cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

+ Xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn  trả hàng hóa.

–  Hóa đơn phải được lập và ghi đầy đủ nội dung theo quy định. Đối với  hóa đơn điện tử, nó phải tuân theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế.

Trả lại hàng hóa và điều chỉnh hóa đơn: Trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân mua hàng hoá, sau khi đã nhận hàng, phát hiện rằng hàng hoá không đúng quy cách hoặc chất lượng, người mua có quyền  trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng hoá. Trong trường hợp này, người bán phải lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế  hóa đơn ban đầu. Cả người bán và người mua phải có thỏa thuận rõ ràng về việc  trả lại hàng hóa.

– Xử lý thuế GTGT cho hàng hóa trả lại sau ngày 31/12/2022: Đối với trường hợp hàng hóa đã mua trước ngày 1/1/2023 và thuộc đối tượng giảm thuế GTGT với thuế suất 8%, nếu người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách hoặc chất lượng sau ngày 31/12/2022, người bán phải lập  hóa đơn hoàn  trả hàng hóa với thuế suất thuế GTGT là 8%.

Việc tuân thủ các quy định này là rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong quá trình kinh doanh và giao dịch thương mại.

>>Xem thêm: Quy định về lập hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ ngân hàng như thế nào?

  1. Có phải xuất hóa đơn đối với trường hợp hoàn  trả hàng hóa hay không?

Dựa trên khoản 1 Điều 4 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nguyên tắc lập, quản lý, và sử dụng hóa đơn và chứng từ như sau:

Khi thực hiện giao dịch bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, người bán phải luôn tuân thủ quy định sau đây:

– Lập  hóa đơn: Người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua, bao gồm cả trong các trường hợp sau:

+ Giao dịch hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

+ Sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, hoặc trong mục đích thử nghiệm (hàng mẫu).

+ Cho, biếu, tặng, trao đổi, hoặc  trả lương thay cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (ngoại trừ trường hợp hàng hóa được luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

+ Xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn  trả hàng hóa.

– Nội dung  hóa đơn:  Hóa đơn phải ghi đầy đủ thông tin và tuân theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP

–  Hóa đơn điện tử: Trong trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, người bán phải đảm bảo rằng hóa đơn này tuân theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế, như được quy định tại Điều 12 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Như vậy, không quan trọng là giao dịch là bán hàng mới hay xuất hàng dưới hình thức hoàn  trả hàng hóa, bên bán luôn phải tuân thủ quy định của Nghị định này và xuất  hóa đơn tương ứng. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong mọi giao dịch kinh doanh.

>>Xem thêm: Có được xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân không ghi mã số thuế hay không?

  1. Tổng cục Thuế hướng dẫn như thế nào về lập hóa đơn  trả lại hàng hóa trước ngày 01/01/2023?

Dựa theo hướng dẫn chi tiết tại Công văn 2121/TCT-CS năm 2023 của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn giảm thuế GTGT 8%, chúng ta có một quy định rõ ràng cho trường hợp trả lại hàng hóa sau ngày 31/12/2022:

Trường hợp hàng hóa đã được mua trước ngày 01/01/2023 với thuế suất GTGT 8%, và sau ngày 31/12/2022, người mua quyết định  trả lại hàng hóa do không đúng quy cách hoặc chất lượng, thì người bán phải thực hiện các bước sau đây:

– Lập  hóa đơn hoàn trả hàng hóa: Người bán sẽ phải lập một  hóa đơn mới để điều chỉnh giảm hoặc thay thế cho hóa đơn ban đầu.  Hóa đơn hoàn  trả hàng hóa này sẽ phải áp dụng thuế GTGT với thuế suất là 8%. Hóa đơn này sẽ phản ánh số tiền trả lại cho người mua.

– Thỏa thuận rõ ràng về hàng hóa trả lại: Trước khi lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa, bên bán và bên mua phải thỏa thuận rõ ràng về việc  trả lại hàng hóa và các chi tiết liên quan đến giao dịch này. Thỏa thuận này sẽ được ghi rõ trên  hóa đơn hoàn trả hàng hóa.

Như vậy, theo hướng dẫn này, khi có trường hợp hàng hóa trả lại sau ngày 31/12/2022, bên bán và bên mua sẽ phải tuân thủ quy định về việc lập  hóa đơn hoàn  trả hàng hóa với thuế GTGT 8% và ghi rõ thông tin về hàng hóa trả lại trong thỏa thuận của họ.

  1. Hóa đơn hoàn trả hàng hóa được bảo quản và lưu trữ như thế nào?

Căn cứ vào quy định tại Điều 6 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc bảo quản và lưu trữ hóa đơn và chứng từ, ta có các quy định cụ thể sau đây:

– Tính an toàn và bảo mật:  Hóa đơn và chứng từ phải được bảo quản và lưu trữ một cách đảm bảo tính an toàn, bảo mật, và toàn vẹn.

– Đầy đủ và không bị thay đổi: Các  hóa đơn và chứng từ phải được lưu trữ đầy đủ, và không được sửa đổi hoặc thay đổi nội dung ban đầu của chúng trong quá trình lưu trữ.

– Thời hạn lưu trữ:  Hóa đơn và chứng từ phải được lưu trữ trong khoảng thời gian quy định bởi pháp luật kế toán. Thời hạn này thường phụ thuộc vào loại giao dịch và quy định của pháp luật, và cần tuân thủ một cách chặt chẽ.

–  Hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử: Trong trường hợp sử dụng  hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử, chúng có thể được bảo quản và lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Người sử dụng được quyền chọn lựa hình thức bảo quản và lưu trữ phù hợp với hoạt động và khả năng công nghệ của họ.  Hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử phải sẵn sàng được in ra giấy hoặc  tra cứu khi có yêu cầu.

– Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, chứng từ đặt in, tự in:  Hóa đơn và chứng từ in ra từ cơ quan thuế hoặc in tự do phải được bảo quản và lưu trữ theo các yêu cầu cụ thể:

+ Hóa đơn và chứng từ chưa lập được lưu trữ và bảo quản trong kho theo chế độ lưu trữ bảo quản chứng từ có giá.

+ Hóa đơn và chứng từ đã lập trong các đơn vị kế toán phải tuân theo quy định lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán.

+  Hóa đơn và chứng từ đã lập trong các tổ chức, hộ, cá nhân không phải là đơn vị kế toán được lưu trữ và bảo quản như tài sản riêng của tổ chức, hộ, cá nhân đó.

Tóm lại, việc bảo quản và lưu trữ  hóa đơn và chứng từ không chỉ là một phần quan trọng trong quản lý tài chính của các tổ chức, cá nhân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tuân thủ các quy định pháp luật. Các quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP được thiết lập để đảm bảo tính minh bạch, toàn vẹn và trách nhiệm trong quá trình bảo quản và lưu trữ các tài liệu này.

Sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này không chỉ giúp đảm bảo sự kiểm  tra và kiểm soát hiệu quả của các cơ quan chức năng mà còn giúp tổ chức và cá nhân duy trì sự tin cậy trong kinh doanh và giao dịch với đối tác. Việc bảo quản  hóa đơn và chứng từ một cách đúng đắn là một phần quan trọng trong việc duy trì sự minh bạch và khả năng xác minh thông tin tài chính, giúp hạn chế rủi ro pháp lý và tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính.

Trên đây là bài viết Hướng dẫn lập hóa đơn trả lại hàng hóa theo quy định của Tổng cục thuế? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu