Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi được nhận học bổng hay không?

Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi được nhận học bổng hay không?

Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi được nhận học bổng hay không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi được nhận học bổng hay không?

Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi được nhận học bổng hay không?

 1. Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi được nhận học bổng hay không?

Căn cứ vào điểm m khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. quy định các trường hợp thu nhập được miễn thuế thì trong đó có thu nhập từ học bổng, gồm:

+ Học bổng nhận được từ ngân sách Nhà nước bao gồm: học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập hoặc các loại học bổng khác có nguồn từ ngân sách Nhà nước.

Những học bổng từ ngân sách Nhà nước được miễn thuế vì nguồn thu của ngân sách nhà nước chủ yếu là những khoản thuế (thuế giá trị giá tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất..); viện trợ không hoàn lại; tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính; lệ phí;…. và nguồn thu này phục vụ cho các hoạt động chi của nhà nước nên việc đánh thuế vào những khoản thu từ ngân sách không có tác dụng.

+ Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước (bao gồm cả khoản tiền sinh hoạt phí) theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

Việc học có vai trò to lớn đối với mỗi cá nhân và đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Nạn dốt – là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch chống nạn mù chữ” (trích trong “Hồ Chí Minh toàn tập”, tập 4, nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2020, trang 08).

Học bổng từ tổ chức trong nước hay tổ chức ngoài nước thì xác định đây là nguồn học bổng tư phục vụ vào mục đích chính đáng nên việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này là phù hợp.

Tổ chức trong nước và ngoài nước trả học bổng cho cá nhân thì phải lưu giữ các quyết định cấp học bổng và các chứng từ trả học bổng. Nếu cá nhân nhận học bổng trực tiếp từ các tổ chức ngoài nước thì cá nhân nhận thu nhập phải lưu giữ tài liệu, chứng từ chứng minh thu nhập nhận được là học bổng do các tổ chức ngoài nước cấp.

Tóm lại: Học bổng là một khoản tiền trao tặng cho những học sinh, sinh viên,… có thành tích suất sắc trong học tập, nghiên cứu hoặc có khó khăn về tài chính nhằm khích lệ, phát huy khả năng tri thức của lớp trẻ. Do đó, pháp luật không đánh thuế thu nhập cá nhân vào học bổng mục đích khuyến học. Cụ thể, căn cứ theo Khoản 11 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012, quy định về thu nhập được miễn thuế:

 1. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

b) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

Thứ nhất, học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước. Thuế được thu vào ngân sách nhà nước, phục vụ hoạt động chi của nhà nước, do đó việc đánh thuế vào những khoản thu từ ngân sách không có tác dụng.

Thứ hai, học bổng từ tổ chức trong nước và nước ngoài theo chương trình khuyến học. Đây là những nguồn học bổng tư, phục vụ mục đích chính đáng do đó, việc miễn thuế đối với những khoản thu nhập từ học bổng như trên là hợp lý.

Như vậy, thu nhập từ học bổng thuộc hai trường hợp trên sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

 1. Điều kiện nhận học bổng khuyến khích học tập?

2.1 Đối tượng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập:

Thứ nhất, học sinh khối trung học phổ thông chuyên trong các cơ sở giáo dục đại học, học sinh trường chuyên có:

 • Hạnh kiệm tốt;
 • Học lực loại giỏi trong kỳ xét;
 • Điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó.

Thứ hai, học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao có:

 • Hạnh kiểm từ loại khá trở lên;
 • Học lực đạt từ trung bình trong kỳ xét, cấp học bổng và
 • Đạt giải hoặc huy chương trong cuộc thi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm học đó.

Thứ ba, học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có:

 • Kết quả học tâp và rèn luyện từ loại khá trở lên;
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng.

2.2 Mức học bổng:

Đối với khối trung học phổ thông chuyên trong cơ sở giáo dục đại học thì mức học bổng cấp cho một học sinh sẽ do hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định nhưng không thấp hơn mức trần học phí hiện hành mà học sinh đó phải đóng tại trường.

Đối với trường chuyên; trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể, thao thì mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng ba lần mức học phí hiện hành của trường trung học phổ thông chuyên tại địa phương.

Đối với những trường không thu học phí thì mức học bổng tối thiểu bằng ba lần mức trần học phí của trường trung học phổ thông tại địa phương.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì mức học bổng được xác định như sau:

+ Học bổng loại khá: mức học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành, chuyên ngành, nghề mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trường do hiệu trưởng hoặc giám đốc quy định đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại khá trở lên. Trường hợp các trường tư thục thì mức học bổng tối thiểu do hiệu trưởng quy định. Còn với những ngành nghề đào tạo không thu học phí thì áp dụng theo đơn giá được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đầu thầu cho nhóm ngành đào tạo của trường.

+ Học bổng loại giỏi: mức học bổng cao hơn loại khá do hiệu trưởng quy định đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

+ Học bổng loại xuất sắc: mức học bổng cao hơn loại giỏi do hiệu trưởng quy định đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại xuất sắc.

2.3 Nguồn học bổng:

Trường chuyên; trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao thì học bổng khuyến khích học được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương để cấp cho ít nhất 30% số học sinh chuyên của trường.

Khối trung học phổ thông chuyên trong cơ sở giáo dục đại học, học bổng khuyến khích học tập thì học bổng khuyến khích học tập được bố trí từ nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học và từ nguồn thu hợp pháp của trường trung học phổ thông chuyên.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì học bổng khuyến khích học tập được bổ trí tối thiểu 08% nguồn thu học phí đối với trường công lập và tối thiểu 02% nguồn thu học phí đối với trường tư thục.

 1. Học bổng chính sách cần điều kiện gì?

3.1 Đối tượng hưởng học bổng:

+ Sinh viên theo chế độ cử tuyển;

+ Học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú;

+ Học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật.

3.2 Mức hưởng học bổng chính sách

Thứ nhất, sinh viên theo chế độ cử tuyển; học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương bình, người khuyết tật thì mức học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/ tháng.

Thứ hai, học viên là thương binh thuộc hộ nghèo học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật thì mức học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/ tháng.

Tóm lại, thu nhập từ học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước hay nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó đều là khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

3.3 Nguyên tắc hưởng học bổng chính sách

Thứ nhất, học sinh, sinh viên, học viên được hưởng học bổng chính sách thì chỉ được hưởng chế độ học bổng chính sách một lần trong cả quá trình học.

Thứ hai, nếu học sinh, sinh viên, học viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất hoặc học đồng thời nhiều ngành, nhiều cơ sở giáo dục thì chỉ được hưởng chính sách ở một ngành tại một cơ sở giáo dục.

Thứ ba, học sinh, sinh viên, học viên bị kỷ luật buộc thôi học hoặc bị đình chỉ học tập thì không được hưởng học bổng chính sách từ thời điểm quyết định kỷ luật có hiệu lực hoặc trong thời gian bị đình chỉ.

Thứ tư, học sinh, sinh viên, học viên là đối tượng được hưởng học bổng chính sách và thuộc đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khuyến học thì vẫn được hưởng học bổng chính sách.

Thứ năm, học bổng chính sách được cấp đủ 12 tháng/ năm thì số năm học được hưởng chính sách không được vượt quá số năm hoặc số học kỳ tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo tương ứng với các ngành học theo quy định. Vào năm học cuối được hưởng thì theo số tháng thực học.

Trường hợp học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học nếu bị lưu ban thì năm học lưu ban đầu tiên vẫn được hưởng học bổng chính sách.

Thứ sáu, đối với những chương trình đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chủ thì học bổng chính sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề và trình độ đào tạo tương đương đối với chương trình đào tạo theo niên chế.

Thứ bảy, không áp dụng học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học văn bằng hai, đào tạo theo địa chỉ, hình thức đào tạo từ xa, liên kết đào tạo và vừa làm vừa học.

>>Xem thêmCó phải đóng thuế TNCN khi nhận lương làm thêm ngày lễ Quốc khánh?

Trên đây là bài viết Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi được nhận học bổng hay không?  mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu